Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"asset" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. atut, zaleta (użyteczna zdolność, przydatna rzecz) Dodaj do powtórek w eTutor [SINGULAR]
  It would be a wonderful asset. (To byłby wspaniały atut.) Dodaj do powtórek w eTutor
  From that point of view his inexperience is an asset. (Z tego punktu widzenia jego brak doświadczenia jest zaletą.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Sure, this is a disaster, but maybe we can turn it into an asset. (Jasne, to jest katastrofa, ale może uda nam się zamienić ją w zaletę.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. własność, rzecz posiadana, kapitał Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 3. plus, atut, zaleta Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  His sense of humor is a real asset. (Jego poczucie humoru jest prawdziwą zaletą.) Dodaj do powtórek w eTutor
 4. cenny nabytek, rzecz wartościowa Dodaj do powtórek w eTutor [SINGULAR]
  He's a true asset to our company. (On jest prawdziwie cennym nabytkiem dla naszej firmy.) Dodaj do powtórek w eTutor

asset rzeczownik

The real assets you have as a company are in the culture.

Środki trwałe, które masz jako spółka jest w kulturze.

Several of the new companies had no assets at all.

Kilka z nowych przedsiębiorstw nie miało żadnych aktywa wcale.

Why give them so much time to call the assets back?

Dlaczego poświęcać im tak dużo czasu oddzwonić do aktywa?

Only then can we make the best possible use of all our assets!

Dopiero wtedy możemy robić najlepsze możliwe użycie wszystkich swoich aktywa!

assets **

rzeczownik
 1. aktywa, majątek Dodaj do powtórek w eTutor
  any item of economic value owned by a company that may be converted into cash
  After the company went bankrupt, their assets were worthless. (Po tym jak firma zbankrutowała, jej aktywa były bezwartościowe.) Dodaj do powtórek w eTutor

assets rzeczownik

The real assets you have as a company are in the culture.

Środki trwałe, które masz jako spółka jest w kulturze.

Several of the new companies had no assets at all.

Kilka z nowych przedsiębiorstw nie miało żadnych aktywa wcale.

Why give them so much time to call the assets back?

Dlaczego poświęcać im tak dużo czasu oddzwonić do aktywa?

Only then can we make the best possible use of all our assets!

Dopiero wtedy możemy robić najlepsze możliwe użycie wszystkich swoich aktywa!

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - asset
asset management = zarządzanie aktywami
asset allocation = alokacja aktywów
net asset value = wartość aktywów netto
asset stripping = wyprzedaż aktywów nabytej spółki
asset backing = ogólna wartość majątku przedsiębiorstwa
asset manageability = łatwość zarządzania zasobami
asset stripper = osoba wyprzedająca aktywa nabytej spółki
asset identification = identyfikacja aktywów
liquid assets , fluid assets = środki płynne, aktywa płynne
capital assets , fixed assets = majątek trwały, środki trwałe, aktywa trwałe
intangible assets = wartości niematerialne i prawne
financial assets = aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)
net assets = aktywa netto
tangible assets = środki trwałe, aktywa materialne
current assets = majątek obrotowy, aktywa obrotowe
asset-backed security, (abbreviation) ABS = papier wartościowy zabezpieczony aktywami
asset-based marketing = marketing oparty na osiągnięciach
risk asset ratio = współczynnik aktywów trudnych do upłynnienia
financial asset held for trading = składnik aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
assets and liabilities = aktywa i pasywa (w sprawozdaniu finansowym)
wasting assets = technical aktywa zużywalne
human assets = kapitał ludzki
cash assets = aktywa gotówkowe, środki gotówkowe
floating assets = środki obrotowe
disposable assets = majątek rozporządzalny
business assets = aktywa przedsiębiorstwa handlowego
quick assets = aktywa łatwe do upłynnienia
complementary assets = aktywa uzupełniające
freeze sb's assets = zamrozić czyjeś aktywa
non-liquid assets = aktywa niepłynne
sell a company's assets = sprzedawać majątek firmy
financial assets liquidity = płynność aktywów finansowych
financial fixed assets = finansowe aktywa trwałe, finansowy majątek trwały
customer return on assets = zwrot konsumencki z artykułów
demand for domestic-denominated assets = zapotrzebowanie na aktywa denominowane w walucie krajowej
have a fire sale of assets = wyprzedawać swoje aktywa
costs of manufacture of fixed assets = koszty wytworzenia środków trwałych

Diki ma 150000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?